ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ότι επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιουδήποτε είδους συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των συμβουλών για επενδύσεις ή για φορολογικά ή νομικά ζητήματα.

Η Omega Pharma καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία και ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιεί ή να ενημερώνει τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η Omega Pharma, η διοίκηση αυτής, οι υπάλληλοί της και τα τρίτα μέρη που αναφέρονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν δηλώνουν ή εγγυώνται, ευθέως ή εμμέσως, για την αλάνθαστη, χωρίς ιούς ή μη επιβλαβή λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή/και για την ορθότητα, τη λογικότητα, την επικαιροποίηση ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτής και σαφώς αποποιούνται οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες, με την ευρύτατη έννοια, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

Ορισμένες από τις δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία είναι «μελλοντοστραφείς δηλώσεις». Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις για στρατηγικές επιλογές, μελλοντικές στρατηγικές και τα προσδοκώμενα οφέλη των στρατηγικών αυτών. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προβλέψεις της Omega Pharma και έχουν ισχύ αποκλειστικά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Omega Pharma μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που δηλώθηκαν ή υπονοήθηκαν σε τέτοιες μελλοντοστραφείς δηλώσεις. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να έχουν σαν συνέπεια την ουσιώδη μεταβολή των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που δηλώθηκαν ή υπονοήθηκαν σε τέτοιες μελλοντοστραφείς δηλώσεις περιγράφονται στην Ετήσια Αναφορά της Omega Pharma για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου του 2005. Η Omega Pharma αποποιείται οιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσης των εξελίξεων των εν λόγω παραγόντων κινδύνου ή δημόσιας ανακοίνωσης οιονδήποτε αναθεωρήσεων των μελλοντοστραφών δηλώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση, ή διόρθωσης ώστε να αντανακλώνται τα μελλοντικά αποτελέσματα ή εξελίξεις.

Μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Omega Pharma, η διοίκηση αυτής και οι υπάλληλοί της δεν παίρνουν θέση ή εγγυώνται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων ή τη συμμόρφωση των διαδικτυακών αυτών τόπων με την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων και σαφώς αποποιούνται οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες, με την ευρύτατη έννοια, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι δηλώσεις ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.